top of page

Benefits of Kids Yoga

โยคะสำหรับเด็ก คงต้องยอมรับว่าเด็กสมัยนี้เกิดมาในยุคที่มีการแข่งขันสูง แม้ว่าเด็กจะไม่ได้เรียกร้องหรือผลักดันตัวเองขึ้นไปให้เป็นที่หนึ่ง แต่พ่อแม่ผู้ปกครองต่างก็ฝากความหวังเอาไว้ที่บุตรหลานของตน ความเครียดและความกดดันต่างๆ จึงเกิดขึ้นกับเด็ก ๆ ก่อนวัยที่ควรจะเป็น ผู้ใหญ่หลายคนเลือกที่จะมาฝึกโยคะเพราะโยคะช่วยให้ผ่อนคลาย และเกิดความแข็งแรงขึ้นทั้งภายนอกและภายในร่างกาย แล้วการฝึกโยคะในเด็ก จะช่วยให้เด็กเรียนรู้อะไรได้บ้าง - โยคะฝึกให้เด็กเคารพตัวเองและผู้อื่น แม้โลกภายนอกจะมีการแข่งขันกันมากเท่าไหร่ แต่การมาฝึกโยคะร่วมกันไม่ใช่การแข่งขัน - โยคะฝึกให้ร่างกายยืดหยุ่น แต่ก็แข็งแรงด้วย การฝึกโยคะ เป็นกิจกรรมที่ฝึกให้เด็ก ๆ ได้เคลื่อนไหวร่างกาย ให้ร่างกายมีความยืดหยุ่น ในขณะเดียวกันก็ได้ฝึกการใช้กล้ามเนื้อด้วยท่าอาสนะที่เหมาะสมกับวัยที่แตกต่างกัน - โยคะฝึกสมาธิและฝึกให้เด็กรู้จักผ่อนคลาย การฝึกให้เด็กอยู่นิ่ง ๆ หรือฝึกทรงตัวในท่าต่าง ๆ เป็นการสอนให้เด็กเรียนรู้ที่จะเพ่งสมาธิ จดจ่ออยู่กับบางสิ่งได้นานยิ่งขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเป็นทักษะที่ติดตัวไปใช้ในชีวิตประจำวันจนเติบโต - โยคะเป็นการเสริมความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการ การฝึกโยคะในเด็กจะแตกต่างจากในผู้ใหญ่ในเรื่องนี้ การฝึกโยคะในเด็กจึงมักใช้การ ร้องเพลง การเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ผ่านการทำอาสนะ และเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกับผู้อื่น ครูโยคะเด็กจึงสรรหากิจกรรม ออกแบบให้เหมาะสมกับวัย ให้เด็กได้ทั้งความสนุก สุขภาพแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ

เขียนโดย ครูหญิง Little Yogi Bangkok

1404806_545329118876952_8782574_o.jpg
Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page